2009-09-01 15:02
31 sierpnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) PKO Banku Polskiego podjęło m.in. uchwałę, zgodnie, z którą dzień prawa poboru akcji nowej emisji ustalono na 6 października br. Poniżej przedstawiamy opis mechanizmu prawa poboru. 6 października 2009 dniem prawa poboru akcji nowej emisji PKO Bank Polski planuje przeprowadzenie emisji nowych akcji, aby zwiększyć swój kapitał i umocnić pozycję lidera. Nowa emisja obejmie maksymalnie do 300 mln nowych akcji i będzie skierowana do akcjonariuszy, posiadających akcje PKO Banku Polskiego na koniec dnia ustalenia prawa poboru, proporcjonalnie do ich obecnego udziału w kapitale zakładowym. Zgodnie z uchwałą NWZA data ta przypada na 6 października br. Planowane przeprowadzenie przez Bank emisji nowych akcji z prawem poboru oznacza, że będą w niej mogli uczestniczyć dotychczasowi akcjonariusze o ile spełnią warunki określone przepisami. Przy czym, jeśli w pełni skorzystają z przysługujących im praw poboru, to będą mogli zachować obecny udział w kapitale zakładowym Banku na niezmienionym poziomie. Cena, po której będą oferowane akcje nowej emisji zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na akcje nowej emisji. Zgodnie z uchwałą, każdemu, kto na koniec 6 października br. będzie właścicielem akcji PKO BP, przysługiwać będzie prawo poboru. Jedna „stara” akcja dawać będzie jedno prawo poboru akcji nowej emisji. Należy podkreślić, że prawo poboru to mechanizm, umożliwiający dotychczasowym akcjonariuszom utrzymanie co najmniej takiego samego udziału w kapitale zakładowym Banku PKO BP po emisji nowych akcji. Liczba akcji nowej emisji, do których objęcia uprawniać będzie jedno prawo poboru, będzie zależała od ostatecznej liczby oferowanych akcji nowej emisji i zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na akcje nowej emisji. Należy się liczyć z sytuacją, że jedno prawo poboru będzie zapewniało ułamkową część akcji nowej emisji. Prawo poboru jest odrębnym papierem wartościowym, który może być notowany na GPW i może być zbywany. W chwili obecnej Bank nie może zapewnić, że będzie istniała wystarczająca płynność praw poboru, zapewniająca nieograniczoną możliwość zbywania lub nabywania praw poboru. W sytuacji, gdy posiadacz prawa poboru nie będzie chciał obejmować przysługujących mu akcji nowej emisji – może po rozpoczęciu notowań praw poboru na GPW, złożyć zlecenie sprzedaży całości lub części posiadanych praw poboru. Terminy zapisów na akcje nowej emisji, a także terminy notowania praw poboru, zostaną określone w prospekcie emisyjnym Banku. W przypadku nabycia praw poboru na GPW, nabywca praw poboru uzyska prawo do zapisu na nowe akcje, nawet jeśli 6 października br. nie był akcjonariuszem Banku. Co ważne, prawo poboru jest instrumentem finansowym, posiadającym określoną wartość tylko przez określony czas. Jeśli wynikające z niego prawo do zapisu na akcje nie zostanie wykonane w ściśle określonym terminie, czyli najpóźniej do dnia zakończenia zapisów na akcje nowej emisji, to jego ważność wygaśnie, co będzie wiązało się z całkowitą utratą jego wartości. Oznacza to, że posiadacze akcji PKO BP na dzień ustalenia prawa poboru tj. na dzień 6 października br., będą mogli: 1. wykorzystać w pełni lub częściowo przysługujące im prawa poboru, zapisując się na akcje nowej emisji lub/i 2. sprzedać część lub całość posiadanych praw poboru, po rozpoczęciu ich notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (terminy notowań praw poboru zostaną podane w prospekcie emisyjnym Banku). Niewykonanie w określonych terminach jednego z powyższych działań, oznaczać będzie utratę ważności praw poboru. W zamian za prawa poboru, które wygasną, nie będą przysługiwały jakiekolwiek świadczenia.Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Spółka”). Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych Spółki. Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ewentualną ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki z prawem poboru i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Spółka będzie mogła przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce oraz jego publikacji. W związku z Ofertą w Polsce oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.pkobp.pl), na stronie GPW (www.gpw.pl) oraz na stronie Domu Maklerskiego PKO BP (www.dm.pkobp.pl), jak również w siedzibie Banku, w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „mogą”, „będą”, „planuje”, „przewiduje”, „dąży”, „szacuje”, „zakłada”, „zamierza”, „prognozuje”, „ma na celu”, „zamiar”, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Kontakt: Marek Kłuciński – rzecznik prasowy PKO Banku Polskiego, tel. (22) 521 84 40, faks (22) 521 84 70, e-mail: prasa@pkobp.pl