Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016  Bank przyjął do stosowania zasady i rekomendacje zawarte w tym zbiorze, z zastrzeżeniem, iż rekomendacja IV.R.2.  dotycząca  umożliwienia akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie będzie stosowana, chyba że Walne Zgromadzenie dokona odpowiednich zmian w statucie Banku uprawniających Zarząd do organizacji Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

loaderek.gifoverlay.png