Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

 

Uchwalony:

Uchwałą nr 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r.

 

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dalej jako „Bank”) z siedzibą w Warszawie odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Banku.

2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku oraz niniejszym Regulaminem.

3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia może nastąpić tylko z powodu zaistnienia  nadzwyczajnych przeszkód lub oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia, w trybie  przewidzianym dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

4. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie przewidzianym dla jego zwołania. Przepis ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odwołanie lub zmianę terminu, ale nie później, niż na siedem dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Walne Zgromadzenie powinno się odbyć, chyba, że z okoliczności wynika, że jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, wówczas odwołanie albo zmiana terminu może nastąpić w każdym czasie przed datą Walnego Zgromadzenia.

5. Ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia lub zmianie terminu Walnego Zgromadzenia zawiera informację na temat powodów odwołania Walnego Zgromadzenia lub zmiany jego terminu.

§ 2.

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzają pracownicy Banku na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych oraz stanu ujawnionego w księdze akcyjnej Banku w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. Lista, o której mowa w ust. 4, zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.

6. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

7.  Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w ust. 4 jest  podpisywana  przez Zarząd Banku.

8. Lista, o której mowa w ust. 7, jest wyłożona w  lokalu Zarządu Banku przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

9. Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres mailowy, na który lista powinna być wysłana.

§ 3.

1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku.

2. Na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident Banku, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Banku.

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć również osoby, których obecność uzna za niezbędną Rada Nadzorcza Banku lub Zarząd Banku.

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyrazić zgodę na obecność innych osób niż wymienione w ust. 1 -3.

5. Nieobecność członka Zarządu Banku lub członka Rady Nadzorczej Banku na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia przyczyn nieobecności. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

§ 4.

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

3. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

4. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

5. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Bank  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji mailowej w sposób opisany i na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

6. Bank podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Szczegółowe zasady powiadamiania Banku o udzieleniu pełnomocnictwa oraz opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zawiera treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 

7. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z oryginału lub kopii: odpisu z właściwego rejestru, przedstawionego ewentualnie wraz z pełnomocnictwem lub ciągiem pełnomocnictw. Dokumenty te powinny być okazane przy sporządzaniu listy obecności lub  przesłane elektronicznie do  dnia poprzedzającego dzień  Walnego Zgromadzenia na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

8. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

9. Członek Zarządu  Banku i pracownik Banku mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

10. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Banku, członek Rady Nadzorczej Banku, likwidator, pracownik Banku lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

§ 5.

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 2 ust. 7, sporządzana jest lista obecności, według następującej procedury:

   1)  sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

   2) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza, osoby reprezentującej akcjonariusza, pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub paszportu,

   3)  sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy oraz informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,

   4) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności.

2. Lista obecności, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed jej wyłożeniem zgodnie z ust. 3, zawiera spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.

3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.

4. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego uzupełniania listy poprzez wpisywanie osób przybyłych po sporządzeniu listy z jednoczesnym zaznaczeniem na liście momentu przybycia akcjonariusza.

§ 6.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Banku albo osoba wyznaczona przez Zarząd Banku.

2. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.

3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wyłącznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wszelkie inne sprawy, w tym wnioski o charakterze porządkowym i formalnym, mogą być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może zostać osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

5. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.

6. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Walne Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 5.

7.  Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 6 dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.

8. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.

9. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywają się zwykłą większością głosów.

§ 7.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych, oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.

2. Do czynności Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy m.in. zapewnienie sprawnego przebiegu obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i niniejszym Regulaminem oraz poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań,  oraz stwierdzanie wyczerpania porządku obrad.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.

4. Krótkie przerwy  porządkowe w obradach, niestanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

5. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie projektów uchwał zgłoszonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawach porządkowych w pierwszej kolejności przed sprawami merytorycznymi.

§ 8.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad i wnioskuje o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie. W razie braku sprzeciwu przyjmuje się, że Walne Zgromadzenie zatwierdziło porządek obrad.

2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę:

   1)    o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad,

   2)    w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw,  

   3)    w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.  3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 2, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

4. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzonego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy. 

5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzania przerwy w obradach wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 9.

1. Walne Zgromadzenie może powoływać w trakcie obrad :

   1)    Komisję do sprawdzenia listy obecności,

   2)    Komisję Skrutacyjną,

   3)    Komisję Uchwał i Wniosków.

2. Komisje, o których mowa w ust. 1:

   1)    liczą nie mniej niż trzech członków,

   2)    wybierają ze swego grona przewodniczącego,

   3)    sporządzają ze swych czynności protokoły, które przedstawiają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 10.

1. Komisję Skrutacyjną powołuje się wyłącznie w przypadkach, gdy z przyczyn technicznych nie można przeprowadzić głosowania przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.

2. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, sprawdzanie wyników głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 11.

1. Komisję Uchwał i Wniosków powołuje się na wniosek akcjonariusza.

2. Komisja Uchwał i Wniosków wykonuje czynności związane z przygotowaniem projektów uchwał i wniosków, a w szczególności opracowuje pod względem formalnym projekty uchwał i wniosków oraz przedstawia je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

3. Komisja Uchwał i Wniosków opracowuje także, zgłaszane przez akcjonariuszy w trybie § 14 ust. 2, propozycje zmian lub uzupełnień do projektów uchwał.

§12.

Komisję do sprawdzenia listy obecności powołuje się na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy ci mają prawo wyboru jednego członka komisji.

§ 13.

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.

2. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.

3. Każdy akcjonariusz ma prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki w dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad.

4. Czas wystąpień i replik wynosi, z zastrzeżeniem ust. 5:

   1)    5 minut - czas wystąpień,

   2)    3 minuty - czas replik.

5. Czas wystąpień i replik w sprawach dotyczących wyborów wynosi:

   1)    3 minuty - czas wystąpień,

   2)    1 minutę - czas replik.

6. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Przewodniczący  Walnego Zgromadzenia może przedłużyć czas wystąpień lub replik akcjonariusza.

7. Akcjonariusze mają prawo, za pośrednictwem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zadawać pytania osobom, o których mowa w § 3 ust. 1 - 2.

8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, lub przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.

9. Przewodniczący  Walnego Zgromadzenia może odebrać głos mówcom nie stosującym się do jego uwag lub zabierającym głos w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.

10. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 14.

1.  Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych uprawniony akcjonariusz lub akcjonariusze mają prawo zgłaszać Zarządowi Banku na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

2. Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszania na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia oraz wnoszenia propozycji zmian lub uzupełnień do tych  projektów.

3. Wraz z projektem uchwały zgłaszanym zgodnie z ust. 1 lub 2 akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiają uzasadnienie. W przypadku nieprzedstawienia takiego uzasadnienia odpowiednio Zarząd Banku lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się do akcjonariusza lub akcjonariuszy o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały.

4. Projekty uchwał oraz propozycje zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 2, po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.

5. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

§ 15.

1. Akcjonariusze mogą zgłaszać w trakcie dyskusji wnioski o zamknięcie listy mówców oraz o zamknięcie dyskusji nad rozpatrywanym punktem porządku obrad.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, poddawane są pod głosowanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Po ogłoszeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o zamknięciu listy mówców nie można zapisać się na listę mówców, a po ogłoszeniu o zamknięciu dyskusji nie można zabrać głosu, ani składać propozycji, o których mowa w § 14 ust. 2.

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2. Głosowanie tajne zarządza się:

   1) przy wyborach,

   2) nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów,

   3) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Banku lub likwidatorów,

   4) w sprawach osobowych,

   5) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy, obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,

   6) w innych przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 17.

1. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów w sposób umożliwiający obliczanie głosów za wnioskiem, przeciw wnioskowi oraz głosów wstrzymujących się. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.

2. Przed przystąpieniem do głosowań, przedstawiciel podmiotu obsługującego komputerowy system oddawania i obliczania głosów występuje z krótką instrukcją dotyczącą technicznych aspektów głosowania. Instrukcja dotycząca techniki oddawania głosów obejmuje także przypomnienie przypadków, które będą powodowały, że głos będzie nieważny.

3. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych nie można przeprowadzić głosowania przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza przerwę porządkową w obradach do czasu naprawienia komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów lub zarządza przeprowadzenie głosowania metodą tradycyjną np. "za podniesieniem ręki" lub w inny sposób w tym zapewniający tajność w przypadku zarządzenia głosowania w tym trybie. Głosowanie takie odbywa się z uwzględnieniem postanowień § 10.

4. Uczestnik Walnego Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania.

5. Jeżeli przedmiotem głosowania jest dokonanie wyborów, nieważne będą głosy oddane przez uczestnika Walnego Zgromadzenia na większą liczbę kandydatów niż wynosi liczba miejsc przeznaczonych do obsadzenia w wyniku wyborów.

§ 18.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Banku, Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad uchwałami dotyczącymi jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Banku oraz sporu pomiędzy nim a Bankiem.

3. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik innej osoby przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w ust. 2. Postanowienia § 4 ust. 10 stosuje się odpowiednio.

§ 19.

1. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może zgłosić sprzeciw do protokołu przeciwko uchwale do czasu zamknięcia punktu porządku obrad, w którym przeprowadzane jest głosowanie nad tą uchwałą.

2. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może w sposób zwięzły uzasadnić zgłaszany  sprzeciw.

§ 20.

1. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością trzech czwartych głosów po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy wnosili o umieszczenie w porządku obrad tej sprawy.

2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może być podjęta, jeżeli przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody.

3. Wniosek w sprawie wskazanej w ust. 1 powinien być szczegółowo umotywowany.

4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia nie można podjąć uchwał, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

§ 21.

Liczba członków Rady Nadzorczej Banku danej kadencji jest określana zgodnie z § 11 Statutu Banku.

§ 22.

1. Na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku  Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie zgodnie z postanowieniami Statutu Banku.

2. Poza Walnym Zgromadzeniem akcjonariusze dokonują zgłoszeń kandydatur na członków Rady Nadzorczej Banku na piśmie, na ręce Zarządu Banku.

3. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej Banku powinien ją szczegółowo uzasadnić oraz dołączyć następujące dokumenty:

   1) życiorys kandydata,

   2) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Banku,

   3) pisemne oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów przewidzianych w ustawie  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe dla członków rady nadzorczej banku istotnego,

   4) pisemne oświadczenie kandydata o spełnianiu bądź niespełnianiu kryteriów niezależności w rozumieniu zasad ładu korporacyjnego uchwalonych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

4.  W przypadku wyborów Rady Nadzorczej Banku w drodze głosowania oddzielnymi grupami, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych w tym zakresie.

§ 23.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie zgłoszeń otrzymanych w trybie, o którym mowa w § 22, przygotowuje listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.

2. Z chwilą ogłoszenia listy kandydatów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, uważa się ją za zamkniętą.

3. Jeżeli liczba kandydatów na liście sporządzonej zgodnie z ust. 1 jest równa liczbie określonej zgodnie z § 11 Statutu Banku głosowanie dotyczące kandydatów z tej listy odbywa się, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w jednej uchwale, chyba że którykolwiek z akcjonariuszy się temu sprzeciwi.

4.  Jeżeli liczba kandydatów na liście sporządzonej zgodnie z ust. 1 przewyższa liczbę określoną zgodnie z § 11 Statutu Banku, głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów oddzielnie w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów.

§ 24.

1. Członkowie Zarządu Banku oraz biegły rewident Banku, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, obowiązani są do udzielenia akcjonariuszowi odpowiedzi na pytanie dotyczące informacji o Banku, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

2. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Banku w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

3. Członkowie Zarządu Banku odmawiają udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Bankowi, spółce powiązanej z Bankiem lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu Banku może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

4. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody Zarząd Banku może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

5. Zarząd Banku udziela odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu z uwzględnieniem faktu, iż Bank jako spółka publiczna podlega szczególnym rygorom informacyjnym i wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z przepisów prawa.

6. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Banku ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

§ 25.

1. Projekty uchwał proponowane przez Zarząd Banku do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniami oraz materiałami, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu zamieszczane są na stronie internetowej Banku w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

2. Projekty uchwał zgłoszone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez uprawnionego akcjonariusza lub akcjonariuszy przed terminem Walnego Zgromadzenia wraz z otrzymanymi uzasadnieniami  Bank niezwłocznie po ich otrzymaniu  udostępnia  na stronie internetowej.

3. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia są opiniowane przez Radę Nadzorczą zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej. Bank na stronie internetowej Banku zamieszcza informację o opinii Rady Nadzorczej wraz z innymi informacjami, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu.

§ 26.

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

§ 27.

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

2. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia  zwołanego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany lub w innym terminie wskazanym w uchwale dotyczącej tej zmiany Regulaminu.

 

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj