Zarządzanie różnorodnością w Banku dotyczy wszystkich pracowników, jego władz oraz kluczowych menedżerów. Działania związane z różnorodnością dotykają wielu aspektów działalności naszej organizacji i mają na względzie poszanowanie innych osób, równe traktowanie i wykorzystanie potencjału pracowników. Zbiór tych inicjatyw jest prezentowany raz do roku przed Radą Nadzorczą oraz Zarządem Banku.

 

Nasze rozumienie różnorodności przejawia się w tym, że ludzie są dla nas ważni bez względu na płeć, wiek, stan zdrowia, orientację seksualną, wyznanie, stan cywilny, czy kraj pochodzenia.

Ludzie są dla nas ważni ze względu na umiejętności, kwalifikacje, wiedzę, pasje, wartości, czy inne różnice.

  

Dlatego w ramach naszych regulacji, procesów i polityki personalnej, wprowadziliśmy następujące rozwiązania:

1. zasady etyki, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi

Kodeks Etyki oraz Regulamin pracy Banku zawierają zapisy dotyczące m.in. przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

2. standardy rekrutacji zgodne z Dyrektywą UE w sprawie równego traktowania przy zatrudnieniu

Prowadząc projekty rekrutacyjne, przestrzegamy zapisów w zakresie równego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu. Procesy związane z wyborem kandydatów opierają się na obiektywnych przesłankach, a ich poszczególne etapy odbywają się według ustalonych wzorów i zasad.

3. wartościowanie stanowisk oparte na obiektywnych kryteriach

Istotę procesu wartościowania stanowisk w Banku stanowi wycena stanowisk wg merytorycznych kryteriów, co zapobiega dyskryminacji.

4. polityka rozwoju wszystkich pracowników

Spośród bardzo wielu działań szkoleniowych, wymienić należy przede wszystkim takie jak:

  • Akademia Kompetencji dla najwyższej kadry menedżerskiej
  • Akademia Menedżera, czyli kompleksowy Program Rozwoju umiejętności menedżerskich w formie warsztatów i szkoleń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, podczas których wypracowano m.in. Strategię Zarządzania Wiekiem w PKO Banku Polskim
  • Program Talenty, którego celem jest wyłonienie i rozwój pracowników Banku w dwóch grupach: Innowator i Sukcesor
  • Program Mentoringu dedykowany nowozatrudnionym dyrektorom oddziałów.

5. przepisy dotyczące dostosowania stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych

Zasady realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz standardy rozwiązań technologicznych i technicznych stanowią o podejmowaniu niezbędnych czynności w celu dostosowania stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

6. Program Staży i Praktyk

Zatrudniamy i dajemy możliwości rozwoju uczniom, studentom oraz absolwentom szkół średnich oraz uczelni o różnych profilach.

7. model kompetencji i system oceny pracowniczej oparty o kompetencje i efekty pracy

Na podstawie modelu kompetencji, obejmującego kompetencje ogólnofirmowe, przywódcze
i specyficzne przeprowadzana jest każdego roku ocena pracownicza. W ramach systemu oceny okresowej, każdy pracownik razem ze swoim przełożonym podczas rozmowy okresowej ustala indywidualny plan rozwoju.

Drukuj