Informacja o treści obowiązującej w PKO Banku Polskim SA polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku:

 

Zgodnie z treścią uchwały Rady Nadzorczej Banku w sprawie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych PKO Banku Polskiego SA i Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, Bank stosuje następującą politykę:

  1. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tą samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiekolwiek członka sieci działającej na terenie Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, wynosi 5 lat.
  2. Umowę na badanie sprawozdań finansowych zawiera się na okres nie krótszy niż 2 lata, a maksymalnie na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia na kolejny, co najmniej dwuletni okres.
  3. Firma audytorska może ponownie wykonywać czynności badania ustawowego sprawozdań finansowych po upływie co najmniej 4 lat od zakończenia poprzedniego badania sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku.
  4. Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego sprawozdań finansowych przez okres dłuższy niż 5 lat.
  5. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe sprawozdań finansowych po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku.

 

Drukuj