Informacja o treści obowiązującej w PKO Banku Polskim SA polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku

 

Zgodnie z treścią uchwały Rady Nadzorczej Banku w sprawie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych PKO Banku Polskiego SA i Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, Bank stosuje następującą politykę:

  1. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej na terenie Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, wynosi 5 lat obrotowych objętych badaniem. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może ulec przedłużeniu o dwa lata, do maksymalnie 7 lat obrotowych objętych badaniem, na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku równoczesnego zatrudnienia więcej niż jednej firmy audytorskiej w formule audytu wspólnego, pod warunkiem że wynikiem badania ustawowego jest wspólne sprawozdanie z badania.
  2. Umowę na badanie sprawozdań finansowych zawiera się na okres objęty badaniem nie krótszy niż 2 lata obrotowe, a maksymalnie na okres 3 lat obrotowych, z możliwością przedłużenia na kolejny okres objęty badaniem, wynoszący co najmniej dwa lata obrotowe.
  3. Firma audytorska może ponownie wykonywać czynności badania ustawowego sprawozdań finansowych po upływie co najmniej 4 lat od zakończenia poprzedniego badania sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku.
  4. Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego sprawozdań finansowych za okres dłuższy niż 5 lat obrotowych objętych badaniem.
  5. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe sprawozdań finansowych po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku.
Drukuj