2005-07-20 12:06

PKO Bank Polski wygrał zorganizowany przez władze Kórnika przetarg na organizację emisji obligacji komunalnych. Przedstawiona przez bank oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Umowa, jaką w tej sprawie podpisały dzisiaj obie strony przewiduje, że miasto wyemituje 520 obligacji komunalnych na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 zł, każda na łączną kwotę 5.200.000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane w 2005 r. w dziewięciu seriach, w trybie oferty niepublicznej, tj. poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 300 osób. Obligacje nie będą zabezpieczone. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji związanych m.in. z rozbudową infrastruktury wodociągowej, sanitarnej i drogowej. Jednocześnie emisja obligacji ma na celu sfinansowanie wydatków związanych z inwestycjami oświatowymi oraz budownictwem mieszkaniowym. Oprocentowanie będzie wypłacane w okresach rocznych, a jego wysokość będzie zmienna uzależniona od rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych oraz marży dla inwestorów. PKO Bank Polski jest liderem na rynku obligacji komunalnych. Emisja dla Kórnika będzie:

  • 161 emisją obligacji komunalnych organizowaną przez PKO BP,
  • 16 emisją obligacji komunalnych organizowaną przez PKO BP w 2005 r.,
  • 25 emisją obligacji komunalnych organizowaną przez PKO BP w województwie wielkopolskim,
  • 31 emisją obligacji komunalnych organizowaną przez PKO BP na obszarze ROK Poznań,

Miasto Kórnik będzie 117 jednostką samorządu terytorialnego, a 97 gminą, dla której PKO BP SA zorganizuje emisję obligacji komunalnych.