2005-03-16 13:49
  • 150 emisja obligacji komunalnych organizowana przez PKO BP
  • Umocnienie pozycji lidera w tym segmencie rynku
  • W wyniku rozstrzygnięcia przez władze Niepołomic przetargu nieograniczonego, PKO Bank Polski będzie agentem emisji obligacji miasta i gminy Niepołomice. Umowa, jaką w tej sprawie podpisały obie strony przewiduje, że miasto wyemituje 700 obligacji komunalnych na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 zł każda na łączną kwotę 7.000.000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane w 2005 r. w trzech seriach: Seria E – obligacje 4 - letnie na kwotę 2.500.000 zł, Seria F – obligacje 5 - letnie na kwotę 2.500.000 zł, Seria G - obligacje 6 - letnie na kwotę 2.000.000 zł. Obligacje będą wyemitowane w trybie oferty niepublicznej, tj. poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 300 osób. Obligacje nie będą zabezpieczone. Oprocentowanie będzie wypłacane w okresach rocznych „z dołu”, a jego wysokość będzie oparta na zmiennej stopie procentowej i będzie równa sumie średniej arytmetycznej z opublikowanych średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z dwóch ostatnich przetargów poprzedzających rozpoczęcie kolejnego rocznego okresu odsetkowego oraz marży dla inwestorów. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji związanych m.in. z budową ośrodka hipoterapii, budową krytej pływalni, odgazowaniem Składowiska Odpadów Komunalnych i adaptacją budynku dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. - Jestem przekonany, że posiadane przez bank doświadczenie w organizowaniu emisji obligacji komunalnych oraz zajmowana pozycja lidera na tym rynku są gwarantami powodzenia wspólnego projektu – podkreśla Piotr Kamiński, członek Zarządu PKO Banku Polskiego. Emisja dla miasta i gminy Niepołomic jest:
  • 150 emisją obligacji komunalnych organizowaną przez PKO BP,
  • 1 emisją obligacji komunalnych organizowaną przez PKO BP w 2005 r.,
  • 8 emisją obligacji komunalnych organizowaną przez PKO BP w województwie małopolskim.

Miasto i Gmina Niepołomice są 114 jednostką samorządu terytorialnego, a 95 gminą, dla której bank zorganizuje emisję obligacji komunalnych.

Pliki do pobrania