2006-09-05 16:55

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść raportu: Zarząd PKO BP SA informuje, że w dniu 5.09.2006 r. zawarł z państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej Poczta Polska („Poczta Polska”) porozumienie o współpracy zwane dalej Porozumieniem. Porozumienie zostało zawarte w celu realizacji ustaleń wynikających z listu intencyjnego, podpisanego przez Pocztę Polską i PKO BP SA w dniu 29 lipca 2005 r., o którym Bank informował w raporcie nr 31/2005. Zasadniczymi celami Porozumienia jest rozszerzenie zakresu dotychczasowej długoletniej współpracy, a także dołożenie wszelkich starań w celu włączenia do współpracy podmiotów powiązanych z Pocztą Polską i Bankiem, w celu optymalnego wykorzystania potencjału i zasobów stron Porozumienia oraz stworzenia trwałych podstaw strategicznej współpracy między stronami. Dla realizacji wyżej wspomnianego celu PKO BP SA i Poczta Polska, w szczególności będą gotowe rozważyć i dążyć do optymalnego wykorzystania potencjału sieci dystrybucji stron Porozumienia i podmiotów powiązanych z nimi kapitałowo, wypracowania wystandaryzowanego pakietu produktów finansowych, w tym bankowych, zapewniających stałe poszerzanie bazy klientów stron i zaspokajanie ich oczekiwań, również przy wykorzystaniu nowoczesnych kanałów dystrybucji, wspólnego wykorzystania, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, stosowanych technologii i systemów informatycznych, jak również podejmowania wspólnych działań w celu wzmocnienia marek Banku i Poczty Polskiej. Porozumienie realizowane będzie w ramach wspólnych projektów. Podjęcie konkretnych działań będzie każdorazowo przedmiotem odrębnych umów zawieranych przez strony Porozumienia.