2017-05-30 14:50

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że w dniu 30 maja 2017 r. Bank zawarł umowę pożyczki („Umowa”) z klientem Banku („Klient”) na kwotę 3.200.000.000 zł (słownie: trzy miliardy dwieście milionów zł). Zawarcie Umowy jest wykonaniem zobowiązania Banku w związku z wydaną Klientowi w dniu 7 grudnia 2016 r. promesą, o której mowa w raporcie nr 59/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r., a następnie, w zakresie terminu obowiązywania, w raporcie nr 10/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Ostateczna spłata przez Klienta pożyczki udzielonej na podstawie Umowy nastąpi nie później, niż w terminie 3 lat od dnia jej udzielenia. Data spłaty może być, za zgodą Banku, dwukrotnie prolongowana po 12 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki udzielonej na podstawie Umowy oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczeniem Umowy są m.in. zastawy finansowe i rejestrowe na przedmiocie inwestycji, a wśród dokumentów zabezpieczeń jest też oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Bank nie zawierał z Klientem i podmiotami powiązanymi z Klientem innych umów o charakterze kredytowym, dlatego łączna wartość zaangażowania Banku (wliczając wartość Umowy) wynosi 3.200.000.000 zł (słownie: trzy miliardy dwieście milionów zł).