2017-05-30 18:45

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że  w związku z zawartą w dniu 30 maja 2017 r. umową pożyczki z klientem Banku („Umowa Pożyczki”, „Klient”), o której Bank informował raportem nr 18/2017 z dnia 30.05.2017 r., zawarł w dniu 30 maja 2017 r. porozumienie trójstronne z Klientem oraz instytucją („Inwestor”), z którą Klient realizuje wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne, współfinansowane ze środków pozyskiwanych w ramach Umowy Pożyczki („Porozumienie”).

Porozumienie określa zasady postępowania z jednym z przedmiotów zabezpieczenia Umowy Pożyczki.

Porozumienie przewiduje m.in. umowne prawo pierwszeństwa dla Inwestora do nabycia części lub całości przedmiotu zabezpieczenia, w przypadku, w którym Bank realizowałby swoje prawa jako wierzyciel zabezpieczony. Prawo pierwszeństwa ma charakter dobrowolny, przy czym w określonych w Porozumieniu przypadkach nieskorzystania z tego prawa lub późniejsza z niego rezygnacja będzie skutkować wygaśnięciem zobowiązania Banku do zapewnienia Inwestorowi umownego prawa pierwszeństwa.

Porozumienie obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy Pożyczki, z zastrzeżeniem, iż Bankowi przysługuje prawo jego wypowiedzenia, w przypadku zaistnienia zdefiniowanych w Porozumieniu okoliczności.