2016-12-07 17:08

Podstawa prawna – art. 17 MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 7 grudnia 2016 r. Bank wydał jednemu z klientów Banku („Klient”) promesę („Promesa”), na podstawie której Bank zobowiązał się wobec Klienta do udzielenia pożyczki w wysokości nieprzekraczającej kwoty 3.200.000.000 zł (słownie: trzy miliardy dwieście milionów złotych), przeznaczanej na sfinansowanie działalności inwestycyjnej Klienta („Pożyczka”).

Uzgodniona przez Bank i Klienta Promesa stanowi, że Pożyczka zostanie udzielona na podstawie umowy pożyczki, której treść zostanie ostatecznie wynegocjowana w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r. („Umowa Pożyczki”). Ramowe warunki Umowy Pożyczki zostały określone w załączniku do Promesy i przewidują m.in. zabezpieczenie wierzytelności Banku w postaci zastawów finansowych i rejestrowych, a także otrzymanie przez Bank od Klienta oświadczenia Klienta o poddaniu się egzekucji.

Zasady wydania Promesy oraz warunki Umowy Pożyczki nie odbiegają od standardowych stosowanych w Banku ani od warunków rynkowych stosowanych w finansowaniach o porównywalnym profilu ryzyka kredytowego.

Promesa jest pierwszym zaangażowaniem Banku wobec Klienta i jego spółek zależnych z tytułu umów zawieranych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, dlatego też łączna wartość zaangażowania Banku (wliczając wartość Umowy Pożyczki) wynosi 3.200.000.000 zł (słownie: trzy miliardy dwieście milionów złotych).

O zawarciu Umowy Pożyczki Bank poinformuje odrębnym raportem.