2006-03-20 08:36

Podstawa prawna: Paragraf 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 kwietnia 2006 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Banku przy ul. Puławskiej 15 w Warszawie. Porządek obrad

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2005 r. zawierającego również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2005 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2005 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2005 r., sprawozdania finansowego Banku za 2005 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2005 r. oraz niepodzielnego zysku z lat ubiegłych, oraz sprawozdania z działalności Rady jako organu spółki za 2005 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2005 r.,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2005 r.,
  3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2005 r.,
  4. podziału zysku Banku osiągniętego w 2005 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
  5. wypłaty dywidendy za 2005 r.,
  6. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2005 r.,
  7. przyznania nagrody rocznej prezesowi Zarządu Banku za 2005 r.,
  8. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2005 r.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2005 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2005 r. i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2005 r.,
  2. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2005 r..
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Banku stanowiących ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe.
 12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że posiadacze akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Banku pod adresem ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 kwietnia 2006 r., imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i nie odebrania ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 kwietnia 2006 r. Imienne świadectwa depozytowe można składać w dniach od 5 - 10 kwietnia 2006 r. (w dniach roboczych) w godzinach od 9:00 do 15:00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Banku pod adresem ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, na parterze, w godzinach od 9:00 do 15:00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 12 do 14 kwietnia 2006 r. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Podpis na pełnomocnictwie udzielonym przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinien być potwierdzony przez notariusza. Osoby występujące w imieniu akcjonariuszy – osób prawnych, powinny okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 2 godziny przed rozpoczęciem obrad.