2009-04-09 17:53

Podstawa prawna: Paragraf 82 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: W związku z opublikowaniem w dniu 9 kwietnia 2009 r. raportu rocznego PKO BP S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2008 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej PKO BP S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2008 r., PKO BP S.A. w załączeniu przesyła nieoficjalne tłumaczenie ww. sprawozdań na język angielski.

Pliki do pobrania