2010-02-02 16:34

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski S.A.” lub „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 1 lutego 2010 r. Bank zawarł umowę organizacji i obsługi programu emisji obligacji o charakterze linii stand-by z jednym z klientów PKO Bank Polski S.A. („Klient”) na kwotę 1.500.000.000 zł (słownie: jeden miliard pięćset milionów złotych). Umowa organizacji i obsługi programu emisji obligacji została zawarta do dnia 31 stycznia 2011 r. PKO Bank Polski S.A jest zobowiązany do nabycia obligacji emitowanych w ramach programu. Oprocentowanie obligacji oparte jest na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone. Umowa nie przewiduje kar umownych. Zawarcie ww. umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umowy zawartej z Klientem spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 44) rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.