2011-03-23 10:15

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) niniejszym informuje, iż Pan Wojciech Papierak, Wiceprezes Zarządu Banku poinformował Bank o podjętej przez niego decyzji o rezygnacji z ubiegania się o powołanie do Zarządu Banku następnej kadencji.