2005-04-25 09:34

Podstawa prawna: Paragraf 45 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 maja 2005 r., na godzinę 11:00, w Warszawie przy ul. Puławskiej 15. Porządek obrad

 1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
 4. przyjęcie porządku obrad,
 5. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2004 r. zawierającego również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2004 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2004 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
 7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2004 r. zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2004 r., sprawozdania finansowego Banku za 2004 r. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2004 r. oraz niepodzielnego zysku z lat ubiegłych oraz sprawozdanie z działalności Rady jako organu spółki za 2004 r.,
 8. podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2004 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2004 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2004 r.,
  • podziału zysku Banku osiągniętego w 2004 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
  • wypłaty dywidendy za 2004 r.,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2004 r.,
  • przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Banku za 2004 r.,
  • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2004 r.,
  • zwiększenia kapitału zapasowego z tytułu przeksięgowań z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych,
  • wydzielenia z kapitału rezerwowego Banku środków w celu powiększenia funduszu na działalność maklerską,
 9. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2004 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2004 r. i podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2004 r.,
  • zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2004 r.,
 10. podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Banku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
 11. podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku,
 12. podjęcie uchwał w sprawie składu Rady Nadzorczej,
 13. podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 14. zamknięcie obrad.

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że posiadacze akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Banku pod adresem ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12 maja 2005 r., imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i nie odebrania ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12 maja 2005 r. Imienne świadectwa depozytowe można składać w dniach od 5 maja do 12 maja 2005 r. w godzinach od 9:00 do 15:00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Banku pod adresem ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, na parterze, w godzinach od 9:00 do 15:00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 16 do 18 maja 2005 roku. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Podpis na pełnomocnictwie udzielonym przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinien być potwierdzony przez notariusza. Osoby występujące w imieniu akcjonariuszy – osób prawnych, powinny okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 2 godziny przed rozpoczęciem obrad.