2008-02-08 18:06

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje, że w dniu 8 lutego 2008 r. Bank zawarł umowę kredytu z jednym z klientów PKO BP SA („Kredytobiorcą”). Przedmiotem umowy jest udzielenie Kredytobiorcy kredytu inwestycyjnego w wysokości do 1.230.000.000 zł, przeznaczonego na sfinansowanie części kosztów nabycia przez Kredytobiorcę aktywów finansowych. Umowa o udzielenie kredytu inwestycyjnego została zawarta na okres 10 lat. Umowa o udzielenie kredytu inwestycyjnego zostanie zabezpieczona m.in. w postaci zastawu rejestrowego na aktywach finansowych oraz na wierzytelnościach z rachunków bankowych Kredytobiorcy. Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego oparte jest na stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę Banku, płatne co 6 miesięcy. Zawarcie ww. umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż wartość świadczenia wynikającego z ww. umowy spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.