2010-02-26 14:18

Podstawa prawna: Paragraf 33 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2009 z dnia 29 października 2009 r. oraz raportu bieżącego nr 3/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski S.A.”), informuje że ostateczne koszty emisji Akcji Serii D wyniosły 43.875.624,40 złotych (brutto), obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez PKO Bank Polski S.A. faktur według stanu na dzień 26 lutego 2010 r., w tym: a)przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 5.189.059,09 zł, b)wynagrodzenie subemitentów: 24.988.940,15 zł, w tym:

a.Bank of America Merrill Lynch: 8.329.646,72 zł, b.Deutsche Bank AG: 8.329.646,71 zł, c.UniCredit CAIB Poland SA: 8.329.646,72 zł,

c)sporządzenie prospektu emisyjnego: 4.680.946,72 zł, d)promocja oferty: 9.016.678,44 zł. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii D określonych w prospekcie emisyjnym w rozdziale „Wykorzystanie wpływów z oferty” w księgach odbyło się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy”. Według stanu kosztów na dzień 26 lutego 2010 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii D przypadający na jedną Akcję Serii D wyniósł 0,1755 zł, a koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii D liczony w stosunku do środków uzyskanych z emisji Akcji serii D wyniósł 0,8561%.