2009-01-05 13:06

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.(„PKO BP S.A.”) informuje, że w dniu 5 stycznia 2009 r. został powiadomiony, iż 31 grudnia 2008 r. Ukraiński Państwowy Rejestrator we Lwowie, Komitet Wykonawczy Lwowskiej Miejskiej Rady w Rejonie Frankowskim Miasta Lwowa zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki KREDOBANK SA z siedzibą we Lwowie („KREDOBANK”). Kapitał zakładowy został podwyższony o łączną kwotę 130.820.000,00 ukraińskich hrywien (słownie: sto trzydzieści milionów osiemset dwadzieścia tysięcy hrywien) stanowiącą równowartość 48.795.860 PLN (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych). PKO BP S.A. objęło 13.044.501.852 sztuk akcji (słownie: trzynaście miliardów czterdzieści cztery miliony pięćset jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) w kapitale zakładowym KREDOBANK o wartości nominalnej 0,01 ukraińskich hrywien każda, o łącznej wartości nominalnej 130.445.018,52 ukraińskich hrywien (słownie: sto trzydzieści milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy osiemnaście hrywien i pięćdziesiąt dwie kopiejki) za równowartość 48.655.991,91 PLN (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) odpowiadającą wartości nominalnej akcji w hrywnach. Po rejestracji kapitał zakładowy KREDOBANK wynosi 526.869.469,16 ukraińskich hrywien (słownie: pięćset dwadzieścia sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć hrywien i szesnaście kopiejek) stanowiących równowartość 196.522.312 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta dwanaście) i dzieli się na 52.686.946.916 akcji (słownie: pięćdziesiąt dwa miliardy sześćset osiemdziesiąt sześć miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset szesnaście) o wartości nominalnej 0,01 ukraińskich hrywien każda. PKO BP S.A. posiada 51.929.229.882 sztuk akcji (słownie: pięćdziesiąt jeden miliardów dziewięćset dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) KREDOBANK stanowiących 98,5619% kapitału zakładowego i uprawniających do 98,5619% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy KREDOBANK. Objęcie akcji ma charakter długoterminowej inwestycji i zostało sfinansowane ze środków własnych PKO BP S.A. KREDOBANK jest podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Zmiana wysokości kapitału zakładowego KREDOBANK przekracza jednorazowo wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro.