2012-01-05 14:21

Podstawa prawna:

Paragraf 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (”Bank”) informuje, iż w dniu 4 stycznia 2012 r. powziął informację o prawomocnym zakończeniu spraw o stwierdzenie nieważności:

- uchwały nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- uchwały nr 7/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2010 roku;

- uchwały nr 8/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie wypłaty dywidendy za 2010 rok na skutek wydania zarządzeń Sądu Okręgowego w Warszawie o zwrocie pozwów z powodu nie uzupełnienia przez powoda braków formalnych.

Postępowania, o których była mowa w raporcie bieżącym nr 54/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. zostały prawomocnie zakończone i tym samym nie została stwierdzona nieważność ww. uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku z dnia 30 czerwca 2011 r.