2005-04-25 09:34

Podstawa prawna: Paragraf 45 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zgodnie z art. 402 § 2 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu Banku: Zmienia się § 6 Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że:

 1. w ust. 1 w pkt 2 i 3 wyraz „imiennych” zastępuje się wyrazami „na okaziciela”,
 2. ust. 3 i 4 skreśla się,
 3. dotychczasowy ust. 5 oznacza się jako ust. 3.

Dotychczasowe brzmienie:

㤠6
 1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.000.000.000 (jeden miliard) złotych i dzieli się na 1.000.000.000 (jeden miliard) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
  1. 510.000.000 (pięćset dziesięć milionów) akcji imiennych serii A o numerach A 000000001 do A 510000000;
  2. 105.000.000 (sto pięć milionów) akcji imiennych serii B o numerach B 000000001 do B 105000000;
  3. 385.000.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych serii C o numerach C 000000001 do C 385000000.
 2. Zamiana akcji serii A na akcje na okaziciela oraz przeniesienie tych akcji wymaga zgody wyrażonej w uchwale Rady Ministrów. Zamiana na akcje na okaziciela lub przeniesienie akcji serii A po uzyskaniu powyższej zgody powoduje wygaśnięcie ograniczeń przewidzianych w zdaniu poprzednim w stosunku do akcji będących przedmiotem zamiany na akcje na okaziciela lub przeniesienia, w zakresie w jakim zgoda została udzielona.
 3. Akcje serii B stają się akcjami na okaziciela z chwilą upływu okresów zakazu zbywania poszczególnych akcji przewidzianych w art. 38 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) w związku z art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem bankowym”, i przed upływem tego okresu nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela.
 4. Akcje serii C stają się akcjami na okaziciela z chwilą dopuszczenia akcji Banku do publicznego obrotu.
 5. Z zastrzeżeniem art. 28 ust. 2 Prawa bankowego, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”

Proponowane brzmienie:

㤠6
 1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.000.000.000 (jeden miliard) złotych i dzieli się na 1.000.000.000 (jeden miliard) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
  1. 510.000.000 (pięćset dziesięć milionów) akcji imiennych serii A o numerach A 000000001 do A 510000000;
  2. 105.000.000 (sto pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 000000001 do B 105000000;
  3. 385.000.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000000001 do C 385000000.
 2. Zamiana akcji serii A na akcje na okaziciela oraz przeniesienie tych akcji wymaga zgody wyrażonej w uchwale Rady Ministrów. Zamiana na akcje na okaziciela lub przeniesienie akcji serii A po uzyskaniu powyższej zgody powoduje wygaśnięcie ograniczeń przewidzianych w zdaniu poprzednim w stosunku do akcji będących przedmiotem zamiany na akcje na okaziciela lub przeniesienia, w zakresie w jakim zgoda została udzielona.
 3. Z zastrzeżeniem art. 28 ust. 2 Prawa bankowego, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”

Zmienia się § 11 ust. 1 Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej poprzez uchylenie dotychczasowej treści i nadanie mu nowej: Dotychczasowe brzmienie:

㤠11
 1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) do 11 (jedenastu) członków powoływanych na trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Uprawniony Akcjonariusz (zgodnie z definicją poniżej), w tym w przypadku zgłoszenia wniosku o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.”

Proponowane brzmienie:

㤠11
 1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) do 11 (jedenastu) członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Uprawniony Akcjonariusz (zgodnie z definicją poniżej), w tym w przypadku zgłoszenia wniosku o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami."