2006-03-24 16:56

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje, że w dniu 23 marca 2006 r. Bank zawarł umowę o udzielenie gwarancji bankowej z jednym z klientów PKO BP SA („Klientem”). Przedmiotem umowy o udzielenie gwarancji bankowej jest udzielenie na zlecenie Klienta gwarancji na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji z siedzibą w Zielonej Górze z tytułu należytego wykonania umowy, w wysokości 1.119.200 zł. Umowa o udzielenie gwarancji bankowej obowiązuje od 1.04.2006 roku do 30.04.2009 roku. Umowa o udzielenie gwarancji bankowej została zabezpieczona w postaci klauzuli potrącenia wierzytelności z rachunku bieżącego Klienta oraz oświadczenia Klienta o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 ustawy Prawo bankowe. Oprocentowanie ewentualnie powstałej wierzytelności z tytułu nieuregulowania zobowiązania wynikającego z gwarancji oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku. Łączna wartość umów zawartych przez Bank z Klientem w ciągu 12 miesięcy do dnia podpisania ww. umowy wynosi 987,14 mln PLN. Zawarcie ww. umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych z Kredytobiorcą spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 51) w związku z par. 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Umowa o największej wartości zawarta z Klientem: Umowa kredytu konsorcjalnego, opisana w raporcie bieżącym nr 51/2005, jest umową o największej wartości spośród umów zawartych przez Bank z Klientem w okresie krótszym niż 12 miesięcy do dnia zawarcia ww. umowy, których łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 51) rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.