2010-03-01 12:24

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski S.A.” lub „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 1 marca 2010 r. Bank zawarł umowę organizacji, prowadzenia i obsługi programu emisji obligacji podporządkowanych z jednym z klientów PKO Bank Polski S.A. („Klient”) do kwoty 350.000.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych). Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi programu emisji obligacji została zawarta do dnia 31 marca 2020 r. PKO Bank Polski S.A udziela gwarancji zamknięcia emisji i jest zobowiązany do nabycia obligacji emitowanych w ramach programu w przypadku wyemitowania tych obligacji do 31 marca 2010 r. Oprocentowanie obligacji oparte jest na stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę Banku. Umowa nie przewiduje kar umownych. Łączna wartość umów zawartych przez Bank z Klientem i jego spółkami zależnymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy w dniu podpisania ww. umowy z wyłączeniem ww. umowy wynosi 1.500.000.000 zł (słownie: jeden miliard pięćset milionów złotych). Zawarcie ww. umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umowy zawartej z Klientem spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 44) rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Umowa o największej wartości zawarta z Kredytobiorcą: Umowa organizacji i obsługi programu emisji obligacji o charakterze linii stand-by opisana w raporcie bieżącym nr 10/2010 jest umową o największej wartości zawartą przez Bank z Klientem w okresie krótszym niż 12 miesięcy do dnia zawarcia ww. umowy, której wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 44) rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.