2005-05-06 16:54

Podstawa prawna: art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Ministra Skarbu Państwa, reprezentującego Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, zawiadomienie na podstawie art. 147 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zgodnie z którym uprawnieni pracownicy nieodpłatnie nabyli od Skarbu Państwa 65.463.604 akcji imiennych PKO BP SA reprezentujących 6,55% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, a Skarb Państwa posiada obecnie łącznie 557.536.396 akcji PKO BP SA stanowiących 55,75% kapitału zakładowego, co uprawnia do 557.536.396 głosów na walnym zgromadzeniu PKO BP SA, stanowiących 55,75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PKO BP SA.