2006-03-24 16:58

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA („PKO BP ") informuje, że w dniu 24 marca spełniły się wszystkie warunki zawieszające przewidziane w warunkowej umowie sprzedaży 45.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu o wartości nominalnej 100,00 zł każda spółki PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) („Towarzystwo”) zawartej w dniu 24 stycznia 2006r. z Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S.A. Przewiduje się, że przeniesienie własności akcji nastąpi w terminie do dnia 7 kwietnia 2006r. Nabywane akcje reprezentują 25% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. W wyniku nabycia akcji Towarzystwa, PKO BP SA będzie właścicielem 135.000 akcji, reprezentujących 75% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa oraz 75% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. Cena za nabywane akcje wynosi 55 milionów złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych). Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S.A. nie jest podmiotem powiązanym z PKO BP SA. Nabywane aktywa są uznane za znaczące ze względu na fakt, iż przekraczają 20% kapitału zakładowego Towarzystwa. Akcje zostaną nabyte ze środków własnych PKO BP SA. Nabywane aktywa posiadają charakter długotrwałej lokaty kapitałowej PKO BP SA.