2007-03-19 19:19

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt. 22 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO BP SA - zwołane pierwotnie na dzień 6 marca 2007 r. , a kontynuujące obrady w dniu 19 marca 2007r. - na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku powołało w skład Rady Nadzorczej PKO BP SA Pana Macieja Czapiewskiego. Zgodnie z podjętą uchwałą Pan Maciej Czapiewski został powołany z dniem 19 marca 2007r. Na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Banku Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz ustalił liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 osób. Informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej: Maciej Czapiewski 30 lat. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek: prawo). Jest biegłym rewidentem. W latach 1997 – 2005 pracował w firmie audytorskiej HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., gdzie zdobył doświadczenie zawodowe z zakresu audytu, awansując na stanowisko menedżera kierującego badaniami sprawozdań finansowych. Od 2005 r. prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą M2 Audyt. Od 2006 r. jest wspólnikiem i prezesem zarządu w firmie audytorskiej M2 Audyt sp. z o.o. Posiada doświadczenie zawodowe m.in. w: badaniu sprawozdań finansowych, opracowywaniu części finansowych prospektów emisyjnych, przeprowadzaniu due dilligence, łączeniu i podziale spółek. Prowadził szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Odbył praktykę zawodową w Rover Body & Pressings w Swindon w Wielkiej Brytanii. Maciej Czapiewski:

  • nie wykonuje żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem PKO BP SA, która byłaby konkurencyjna wobec działalności PKO BP SA,
  • nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA spółce cywilnej lub osobowej,
  • nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP SA,
  • nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP SA osoby prawnej. Maciej Czapiewski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.