2009-04-20 16:02

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołanym na dzień 6 kwietnia 2009 r., a kontynuującym obrady w dniu 20 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marka Furtka. Zgodnie z § 8 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKO BP S.A., wobec braku sprzeciwu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło porządek obrad.

UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 20 kwietnia 2009r., do godz. 11:00, które kontynuowane będzie w siedzibie Banku.

UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku Jerzego Osiatyńskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku Urszulę Pałaszek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku Romana Sobieckiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Cezarego Banasińskiego w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Jacka Gdańskiego w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Błażeja Lepczyńskiego w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Jerzego Stachowicza w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.