2010-03-10 16:53

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Bank Polski S.A. („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza Banku, uchwałą z dnia 10 marca 2010 r., powołała Pana Jakuba Papierskiego z dniem 22 marca 2010 r. do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku na wspólną kadencję Zarządu rozpoczętą z dniem 20 maja 2008 r. Jednocześnie, wyżej wymienioną uchwałą, Rada Nadzorcza Banku uchyliła swoją uchwałę z dnia 27 stycznia 2010 r., zgodnie z którą Pan Jakub Papierski miał rozpocząć pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku w dniu 1 kwietnia 2010 r. O uchwale Rady Nadzorczej Banku z dnia 27 stycznia 2010 r. Bank poinformował raportem nr 6/2010. Informacje o członku Zarządu Banku, powołanym zgodnie z powyższymi uchwałami Rady Nadzorczej Banku, zostały przedstawione w raporcie nr 6/2010. Ponadto Zarząd Banku informuje, że Pan Jakub Papierski oświadczył iż:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO Banku Polskiego S.A.,
  • nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO Banku Polskiego S.A. spółce cywilnej lub osobowej,
  • nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO Banku Polskiego S.A.,
  • nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO Banku Polskiego S.A. osoby prawnej,
  • nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.