2011-04-14 15:46

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski” lub „Bank”) podaje do wiadomości treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 14 kwietnia 2011 r.

Pliki do pobrania