2004-10-22 09:23

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści prospektu Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym PKO BP S.A. w zakresie wskazanym poniżej: w pkt. 2.1.3 Rozdziału I Prospektu dodaje się czwarty akapit w brzmieniu: „Ponadto, nie ma pewności, że Bank, mimo dołożenia należytej staranności, we właściwy sposób zidentyfikował swoje oczekiwania dotyczące stworzenia oraz wdrożenia nowego systemu informatycznego oraz poinformował o nich konsorcjum oraz czy stworzenie oraz wdrożenie nowego systemu nastąpi w odpowiednim czasie i zgodnie z ustalonymi kosztami. Co więcej, niezależnie od tego, czy takie oczekiwania Banku zostaną należycie przekazane, nie ma pewności czy nowy system skutecznie zaspokoi takie oczekiwania oraz czy fakt, że system nie będzie odpowiednio zintegrowany bądź nie spełni oczekiwań Banku, nie będzie miał negatywnego wpływu na wyniki i sytuację finansową Banku.” w pkt. 2.1.5 Rozdziału I Prospektu dodaje się trzeci akapit w brzmieniu: „Podobnie jak to jest w przypadku większości spółek publicznych w Polsce, Statut Banku nie zawiera postanowień umożliwiających ustanowienie niezależnych członków rady nadzorczej w odniesieniu do istotnych spraw korporacyjnych.” Stabilisation/FSA