2006-03-27 16:58

Podstawa prawna: Paragraf 39 ust 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 27.03.2006 r. podjął uchwałę i postanowił przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy za 2005 rok w wysokości 800.000.000 złotych, czyli 0,80 zł na jedną akcję. Rekomendacja ta została rozpatrzona i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą, zgodnie z par. 9 ust. 2 Statutu Banku, w dniu 27.03.2006 r. Zgodnie z art. 395 par 2 pkt 2 ksh oraz par. 35 Statutu Banku rekomendacja ta zostanie przedstawiona do rozstrzygnięcia Walnemu Zgromadzeniu.