2009-04-20 19:22

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść raportu: Zarząd Banku PKO BP SA informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO BP SA (dalej NWZ) zwołanym na dzień 6 kwietnia 2009r., w jego I części która odbyła się 6 kwietnia 2009 r. dysponowali 552.097.088 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.000.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 55,21%. Co najmniej 5% głosów z ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadał Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. Skarb Państwa posiadał 512.435.409 głosów, tj. 92,82% głosów na NWZ oraz 51,24 % ogółu głosów, a łącznie ze spółkami, dla których jest pośrednio lub bezpośrednio podmiotem dominującym, posiadał 525.435.409 głosy, tj. 95,17 % głosów na NWZ oraz 52,54% ogółu głosów. Uczestniczący w NWZ akcjonariusze, dla których pośrednio lub bezpośrednio Skarb Państwa jest podmiotem dominującym zarejestrowali na NWZ: 1) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 13.000.000 głosów tj. 2,35% głosów na NWZ oraz 1,30% ogółu głosów. W II części obrad w dniu 20 kwietnia 2009 r. akcjonariusze obecni na NWZ dysponowali 550.795.226 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.000.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 55,08%. Co najmniej 5% głosów z ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadał Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. Skarb Państwa posiadał 512.435.409 głosów, tj. 93,04% głosów na NWZ oraz 51,24 % ogółu głosów, a łącznie ze spółkami, dla których jest pośrednio lub bezpośrednio podmiotem dominującym, posiadał 525.435.409 głosy, tj. 95,40 % głosów na NWZ oraz 52,54% ogółu głosów. Uczestniczący w NWZ akcjonariusze, dla których pośrednio lub bezpośrednio Skarb Państwa jest podmiotem dominującym zarejestrowali na NWZ: 1) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 13.000.000 głosów tj. 2,36% głosów na NWZ oraz 1,30% ogółu głosów.