2010-03-15 09:08

Podstawa prawna: Paragraf 82 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: W związku z opublikowaniem w dniu 15 marca 2010 r. raportu rocznego PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r., PKO Bank Polski S.A. w załączeniu przesyła nieoficjalne tłumaczenie ww. sprawozdań na język angielski.

Pliki do pobrania