2010-03-26 11:54

Podstawa prawna: Paragraf 82 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) niniejszym informuje, że w raporcie bieżącym nr 14/2010, przy którym przesłane zostało nieoficjalne tłumaczenie na język angielski sprawozdania finansowego PKO BP SA za 2009 r. będącego częścią raportu rocznego PKO BP S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r. oraz nieoficjalne tłumaczenie na język angielski skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2009 r. będącego częścią skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej PKO BP S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r., wystąpiły pomyłki pisarskie, które zostały przedstawione w załączonych plikach poprzez wyróżnienie ich w tekście kolorem żółtym. Ponadto Zarząd Banku informuje, że ww. sprawozdania finansowe w polskiej wersji językowej, upublicznione w dniu 15 marca 2010 r., są jedynymi wersjami oficjalnymi tych dokumentów.

Pliki do pobrania