2011-04-15 11:53

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść raportu: Zarząd Banku PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. („NWZ”) zwołanym na 14 kwietnia 2011 r., dysponowali 795.041.545 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na NWZ w 63,6033%. Co najmniej 5% głosów z ogólnej liczby głosów na NWZ posiadali:
1) Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. Skarb Państwa posiadał 512.406.277 głosów, tj. 64,4503% głosów na ZWZ oraz 40,9925 % ogółu głosów;
2) Bank Gospodarstwa Krajowego - 128.102.731 głosów tj. 16,1127% głosów na ZWZ oraz 10,2482% ogółu głosów. Skarb Państwa łącznie ze spółkami, dla których jest pośrednio lub bezpośrednio podmiotem dominującym, posiadał 640.826.811 głosów, tj. 80,6029 % głosów na NWZ oraz 51,2661% ogółu głosów.