2005-05-12 16:41

Podstawa prawna: art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Ministra Skarbu Państwa, reprezentującego Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, zawiadomienie na podstawie art. 147 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zgodnie z którym uprawnieni pracownicy nieodpłatnie nabyli od Skarbu Państwa 91.232.981 akcji imiennych PKO BP SA reprezentujących 9,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, a Skarb Państwa posiada obecnie łącznie 531.767.019 akcji PKO BP SA stanowiących 53,18% kapitału zakładowego, co uprawnia do 531.767.019 głosów na walnym zgromadzeniu PKO BP SA, stanowiących 53,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PKO BP SA.