2007-03-19 19:22

Podstawa prawna: Paragraf 39 ust 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 19.03.2007 r. podjął uchwałę i postanowił przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy za 2006 rok w wysokości 980.000.000 złotych, czyli 0,98 zł na jedną akcję. Rekomendacja ta zostanie rozpatrzona i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą, zgodnie z par. 9 ust. 2 Statutu Banku. Zgodnie z art. 395 par 2 pkt 2 ksh oraz par. 34 Statutu Banku rekomendacja ta zostanie przedstawiona do rozstrzygnięcia Walnemu Zgromadzeniu.