2009-04-20 21:48

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz, na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Banku ustalił liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 osób. Ponadto Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO BP SA - zwołane na dzień 6 kwietnia 2009 r. , a kontynuujące obrady w dniu 20 kwietnia 2009r. - na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku powołało w skład Rady Nadzorczej PKO BP S.A.: Cezarego Banasińskiego, Jacka Gdańskiego, Błażeja Lepczyńskiego, Jerzego Stachowicza. Zgodnie z podjętymi uchwałami Cezary Banasiński, Jacek Gdański, Błażej Lepczyński, Jerzy Stachowicz zostali powołani z dniem 20 kwietnia 2009r. Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKO BP S.A. wyznaczył Błażeja Lepczyńskiego - na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji. Informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej: Cezary Banasiński Ur. 28 listopada 1953 w Sochaczewie (Polska), obywatel Polski. Wykształcenie: UNIWERSYTET WARSZAWSKI Dyplom magistra teorii organizacji, po ukończeniu studiów na Wydziale Zarządzania - 1977r. UNIWERSYTET WARSZAWSKI Dyplom magistra prawa, po ukończeniu studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji - 1980r. UNIWERSYTET WARSZAWSKI Uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych - 1987r. W 1988r. - I miejsce w prestiżowym konkursie miesięcznika "Państwo i Prawo" za najlepszą pracę doktorską w 1987r. Praca zawodowa: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2001r - 2007r).; odpowiedzialny za stan konkurencji na rynku polskim oraz prawną ochronę konsumentów, jak i monitorowanie udzielania pomocy publicznej. Członek Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – (2005r. – 2006r.); działalność orzecznicza na mocy m.in. przepisów o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o nadzorze nad rynkiem kapitałowym; Członek Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych – (2005r. – 2006r); w zakresie działania Komisji jest m.in. orzekanie w sprawach określonych przepisami ustaw: o pracowniczych programach emerytalnych oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; Członek Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych – (2006r. – 2007r.); powołany na podstawie przepisów o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego; Szef Zespołu Negocjacyjnego o członkostwo Polski w Unii Europejskiej, odpowiedzialnego za obszar negocjacyjny „Polityka konkurencji” - 2002r. – 2004r; Podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w rządzie J.Buzka, odpowiedzialny za dostosowanie prawa polskiego do prawa wspólnotowego; twórca koncepcji tzw. Komisji Wielkiej Prawa Europejskiego w Sejmie IV kadencji; współautor ponad 150 tzw. ustaw dostosowawczych – 1999r. – 2001r.; Radca w Biurze Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, odpowiedzialny za analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – 1997r. - 2000r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - asystent i starszy asystent w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej – od 1980r. do 1982r., a następnie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - docent w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Prawa Porównawczego – wykłady z zakresu publicznego prawa gospodarczego i prawa wspólnotowego Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce – od września 2004r., zatrudniony na stanowisku profesora; wykłady z zakresu publicznego prawa gospodarczego; Kierownik Magisterskich Uzupełniających Studiów Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – 1997r. – 2005r. Arbiter Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej – od 2004r. Współpraca:

 1. 1985r. - 1987r. - stały współpracownik Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych Administracji Terenowej w Warszawie, gdzie prowadził wykłady na temat reglamentacji prawnej gospodarki;
 2. 1987r. - 1989r. - pracownik Instytutu Administracji i Zarządzania URM, gdzie zajmował się problematyką procedur gospodarczych oraz funkcjonowaniem administracji centralnej;
 3. 1992r. - 1994r. - stały członek Zespołu Rządowego ds. Reformy Administracji Publicznej działającego przy Prezesie Rady Ministrów.

i inne. Doradca:

 1. od 1991r. - doradca Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej w URM, a od 1996r. do 2000r. - doradca ministra w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, odpowiedzialny za problematykę dostosowania publicznego prawa gospodarczego do prawa wspólnotowego.
 2. 2000r - 2002r. – doradca Prezesa Agencji Rynku Rolnego, odpowiedzialny głównie za legislację.

Ekspert:

 1. od 1992r. - członek Grupy Ekspertów przy Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa; współautor koncepcji Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
 2. od marca 1994r. - sekretarz naukowy Rządowego Zespołu Ekspertów powołanego do opracowania harmonogramu i kierunków prac w zakresie dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej;
 3. 1993r – 1997r. - stały współpracownik Parlamentarnej Komisji Sejmowej ds. Spraw Samorządu Terytorialnego; autor projektów ustaw m.in. o przedsiębiorczości komunalnej, o ustroju gmin uzdrowiskowych;

i inne. Staże naukowe:

 1. IV 1987r. - VI 1987r. - stypendysta Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Wiedniu,
 2. VIII 1987r. - III 1988r. - staż naukowy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym;
 3. X 1989r. - X 1990r. - stypendysta Fundacji Humboldta na Uniwersytecie w Konstanz, Monachium i Wiedniu
 4. III 1993r. - stypendysta Uniwersytetu w Tuebingen (RFN),
 5. VI - XII 1993r. - stypendysta Uniwersytetu w Wiedniu,
 6. XI - XII 1994r. - stypendysta Uniwersytetu w Konstanz (RFN),

i in. Jacek Gdański Jacek Gdański urodził się 30 listopada 1970 r. w Szczecinku. Jest absolwentem skandynawistyki na Uniwersytecie Gdańskim oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Uzyskał także tytuł biegłego rewidenta nadany mu przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Obecnie Jacek Gdański pełni funkcję Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów. Karierę zawodową w Ministerstwie Finansów rozpoczął w 1999 roku. Od 2001 roku był radcą ministra w Departamencie Instytucji Finansowych. Później, w latach 2001 - 2007 sprawował funkcje Zastępcy Dyrektora Departamentu Rachunkowości. W 2007 rozpoczął pracę poza Ministerstwem Finansów, najpierw jako Dyrektor Pionu Rachunkowości w Ruch S.A. (2007 – 2008), a następnie w PKO Inwestycje (2008 – 2009) początkowo jako Dyrektor Zarządzający a później Wiceprezes Zarządu. Przez wiele lat (2000 – 2007) pełnił funkcje nadzorcze w spółkach handlowych jako przewodniczący i wiceprzewodniczący rad nadzorczych. Był też Przewodniczącym Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Ruchu S.A. Od 1999 r. bierze czynny udział w pracach związanych z dostosowaniem przepisów z zakresu rachunkowości do standardów międzynarodowych. Jest autorem licznych publikacji dotyczących tego zagadnienia. Był wykładowcą i koordynatorem bloku „Finanse publiczne” w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Jacek Gdański jest Arcymistrzem Szachowym (FIDE), Wicemistrzem Świata do lat 20 i Mistrzem Polski Seniorów oraz wielokrotnym reprezentantem Polski. Biegle włada językiem angielskim, rosyjskim i szwedzkim. Ma żonę i dwie córki. Błażej Lepczyński Ur. 19 stycznia1970 r. 1. Wykształcenie: Uniwersytet Gdański - doktor nauk ekonomicznych ( luty 2003) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bankowości i finansów o specjalności zarządzanie wartością firmy na rynkach finansowych (2002) Uniwersytet Gdański - magister ekonomii (ukończone dwa kierunki) (1995, 1997) 2. Doświadczenie zawodowe Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (1996-do dzisiaj) - Kierownik Obszaru Badawczego „Bankowość i rynki finansowe” : zarządzanie projektami naukowo-badawczymi, kierowanie zespołem, sporządzanie projektów, prognoz oraz ekspertyz, kierowanie obszarem badawczym Uniwersytet Gdański (2003-do dzisiaj) - Adiunkt: praca dydaktyczno-naukowa

 • Kierowanie zespołami projektowymi
 • Uczestnictwo w kilkudziesięciu projektach naukowo-badawczych
 • Koordynator projektu pt. „Zewnętrzne uwarunkowania strategii biznesowych banków i innych instytucji finansowych”, realizowanego od kilkunastu lat w IBnGR
 • Koordynator i współautor projektu dot. ryzyka płynności i ryzyka kapitałowego, realizowanego dla jednej z większych instytucji finansowych na Pomorzu
 • Członek Zespołu przygotowującego Memorandum inwestycyjne Metropolii Pomorskiej
 • Członkostwo w Radach Nadzorczych (m.in. były członek RN Banku BPH S.A.)

3. Specjalizacja zawodowa

 • Zarządzanie ryzykiem w banku, Bazylea II, ryzyko systemowe
 • Integracja europejskich rynków finansowych
 • Wielowymiarowa ocena kondycji finasowej i pozycji konkurencyjnej banku, rating agencji ratingowych
 • Bankowość detaliczna, bankowość hipoteczna, consumer finance

4. Wybrane publikacje (łącznie kilkadziesiąt o charakterze naukowym i publicystycznym)

 1. Nowa Umowa Kapitałowa i jej konsekwencje dla konkurencyjności banków w Polsce [w:] pr. zb. pod red. L. Pawłowicza, Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością, CeDeWu, Warszawa 2006, ISBN 978-83-60089-26-2 (s. 245-256)
 2. Kluczowe zewnętrzne uwarunkowania rozwoju strategii biznesowych podmiotów działających na rynku consumer finance w Polsce w perspektywie średniookresowej (synteza raportu) [w:] Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2006, ISBN 978-83-60089-20-0 (s. 11-18)
 3. Integracja rynku finansowego w Unii Europejskiej i jej znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania konglomeratów finansowych [w:] pr. zbiorowej pod red. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej, Konglomeraty finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN 978-83-208-1708-9, s. 65-89
 4. Integracja transgraniczna rynku bankowego w UE [w:] Bank i Kredyt, nr 5/2007, NBP, ISSN 0137 5520, s. 3-34
 5. Perspektywy rozwoju bankowości detalicznej w Polsce w najbliższych kilku latach [w:] pr. zbiorowej pod red. Janusza Ossowskiego, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe – charakterystyka, rozwój, otoczenie, Biblioteka Kwartalnika Naukowego „Pieniądze i Więź, Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, Sopot 2007, ISBN 978-83-916589-9-4, s. 380-387
 6. Proces udzielania kredytów detalicznych [w:] E. Gostomski, M. Penczar, B. Lepczyński, A. Barembruch, Pośrednictwo kredytowe w Polsce – podręcznik dla praktyków, CeDeWu, Warszawa 2007 ISBN 978-83-60089-43-9
 7. Ubezpieczenia typu Mortgage Insurance – korzyści i ryzyka dla banków i polskiego systemu bankowego, [w:] pr.. zb. pod red. J. Bielińskiego i M. Czerwińskiej „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych” FRUG 2008 ISBN 978-83-7531-057-3
 8. Wpływ Strategii Lizbońskiej na bankowość detaliczną w Polsce w perspektywie najbliższych lat [w:] pr. zb. pod red. L. Pawłowicza, Polska wobec integracji rynku finansowego w Unii Europejskiej, Transformacja Gospodarki nr 112, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2006, ISSN 0867-4167 (współautorstwo: M. Penczar, M. Szymański)
 9. Lubimy kredyty konsumpcyjne, Gazeta Bankowa nr 28, 10-16 lipca 2006, ISSN 0860-7613 (współautorstwo: M. Penczar)

Wybrane ekspertyzy i prace badawcze:

 1. B. Lepczyński, Ocena perspektyw rozwoju rynku bankowości detalicznej i private banking w Polsce w perspektywie 2011 roku – synteza, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, materiał powielony, Gdańsk, kwiecień 2007
 2. B. Lepczyński, Wskaźniki wydajności pracy banków krajowych i zagranicznych z Unii Europejskiej [w:] Okresowa ocena pozycji konkurencyjnej grupy finansowej Banku Ochrony Środowiska S.A. na tle najważniejszych konkurentów krajowych i wybranych banków zagranicznych z krajów UE, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, materiał powielony, Gdańsk, kwiecień 2007
 3. Ekonomiczne skutki przyjęcia ustawy o upadłości konsumenckiej w Polsce (ekspertyza), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, materiał powielony, Gdańsk, lipiec 2007 (współautorstwo: M. Penczar, L. Pawłowicz)

Wykonawca w projektach finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 1. pod kierownictwem dr. hab. M. Iwanicz-Drozdowskiej prof. SGH, Wpływ czynników społeczno-demograficznych na rynek usług finansowych; badania finansowane ze środków MNiSW w ramach projektu badawczego nr N113 015 31/1888
 2. pod kierownictwem prof. dr hab. S. Kasiewicza, Polska wobec reformy architektury instytucjonalno-regulacyjnej wspólnego rynku finansowego; badania finansowane ze środków MNiSW w ramach projektu badawczego nr 1 H02C 039 30

5. Inne

 • Członek Jury Rankingu Banków Gazety Bankowej (2000-2007)
 • Członek Kapituły Konkursu „Najlepsze instytucje finansowe” organizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”
 • Redaktor Naczelny portalu dyskusyjnego „Polska wobec integracji rynku finansowego w UE” (www.rf.edu.pl)
 • Współpraca z Gdańską Akademią Bankową (prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych)
 • Współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku
 • Współpraca z Sopocką Szkołą Wyższą

Jerzy Stachowicz Adwokat, wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. W latach 1997 – 2008 radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W latach 1994-1996 odbył i ukończył aplikację sędziowską organizowaną przez krakowski Sąd Apelacyjny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1997 roku prowadzi praktykę prawniczą, jest partnerem w kancelarii Stachowicz Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska w Krakowie specjalizującej się w obsłudze podmiotów gospodarczych, a w szczególności w świadczeniu usług i doradztwie w zakresie związanym ze sprawami korporacyjnymi, prawem papierów wartościowych, fuzjami i przejęciami, finansowaniem działalności, obsługą obrotu nieruchomościami oraz procesami inwestycyjnymi. W latach 2001-2002 radca prawny w Deutsche Bank 24 SA w Krakowie, gdzie zajmował się prawną obsługa centrali i oddziałów banku. Od 1998 do 2001 radca prawny w Banku Współpracy Regionalnej SA w Krakowie. W latach 1995 -1997 prawnik w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA w Warszawie (m.in. współpracował ze spółkami dopuszczonymi do publicznego obrotu oraz do obrotu giełdowego, z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd oraz z Giełdą Papierów Wartościowych SA). W latach 1993 – 1995 prawnik w Departamencie Inwestycji Kapitałowych Banku Przemysłowo-Handlowym SA w Krakowie (m.in. członek Zespołu ds. Prywatyzacji Banku gdzie koordynował i nadzorował działania prawno-organizacyjne związane z procesem prywatyzacji banku). Mecenas Jerzy Stachowicz był uczestnikiem szkoleń organizowanych przez Paryską Giełdę Papierów Wartościowych i przez Giełdę Papierów Wartościowych w Budapeszcie oraz konferencji i seminariów dotyczących papierów wartościowych i opcji w Londynie i Paryżu. Jest współautorem publikacji książkowej „Kontrakty futures i opcje” (1994). Żadna z wyżej wskazanych osób nadzorujących nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA. Żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA spółce cywilnej lub osobowej. Żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP SA ani nie jest członkiem jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP osoby prawnej. Żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.