2011-04-19 11:17

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) niniejszym informuje, że otrzymał pismo od Skarbu Państwa („SP”) oraz od Banku Gospodarstwa Krajowego („BGK”), działających jako akcjonariusze Banku („Akcjonariusze Sprzedający”), informujące o zamiarze sprzedaży akcji Banku przez SP oraz BGK („Transakcja”), oraz zawierające prośbę o rozpoczęcie działań zmierzających do przygotowania Banku do udziału w Transakcji („Pisma”). Akcjonariusze Sprzedający zakładają, że Transakcja nastąpi w drodze oferty publicznej, co będzie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego oraz jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zgodnie z informacjami zawartymi w Pismach, według wstępnych założeń Akcjonariuszy Sprzedających, Transakcja ma zostać zrealizowana we wrześniu 2011 roku. W związku z otrzymaniem Pism Zarząd Banku w dniu 19 kwietnia 2011 r. podjął decyzję o przystąpieniu do działań zmierzających do przygotowania Banku do udziału w Transakcji.