2012-03-01 17:50

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r., Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (”Bank”) informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie – po wcześniejszym doprecyzowaniu przez powoda przedmiotu powództwa w ten sposób, że sprawa nie dotyczy uchwały nr 7/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 czerwca 2010 r. (”ZWZ”) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r. - wyrokiem z dnia 1 marca 2012 roku oddalił powództwo w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 1/2010 ZWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały nr 18/2010 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2009 r. Przedmiotowy wyrok nie jest prawomocny.