2007-03-21 08:35

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść raportu: Zarząd Banku PKO BP SA informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO BP SA (dalej NWZ) zwołanym pierwotnie na dzień 6 marca 2007r., a kontynuującym obrady w dniu 19 marca 2007r. dysponowali 563.284.202 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.000.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 56,33%. Co najmniej 5% głosów z ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadał Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. Skarb Państwa posiadał 514.954.446 głosów, tj. 91,42% głosów na NWZ oraz 51,50 % ogółu głosów, a łącznie ze spółkami, dla których jest pośrednio lub bezpośrednio podmiotem dominującym, posiadał 523.954.446 głosy, tj. 93,02 % głosów na NWZ oraz 52,40% ogółu głosów. Uczestniczący w NWZ akcjonariusze, dla których pośrednio lub bezpośrednio Skarb Państwa jest podmiotem dominującym zarejestrowali na NWZ:

  1. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 9.000.000 głosów tj. 1,60% głosów na NWZ oraz 0,90% ogółu głosów.