2008-02-26 18:28

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („PKO BP SA”) informuje, że w dniu 26 lutego 2008 r. na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Banku Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz ustalił liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 osób. Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 26 lutego 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP SA na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołało z dniem 26 lutego 2008 r. ze składu Rady Nadzorczej PKO BP SA Macieja Czapiewskiego Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP SA w dniu 26 lutego 2008 r. - na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołało w skład Rady Nadzorczej PKO BP SA następujące osoby:

  • Pana Jana Bossaka
  • Pana Eligiusza Jerzego Krześniaka
  • Pana Romana Sobieckiego
  • Pana Ryszarda Wierzbę
  • Panią Marzenę Piszczek
  • Pana Jerzego Osiatyńskiego.

Zgodnie z podjętą uchwałą ww. osoby zostały powołane z dniem 26 lutego 2008 r., do końca obecnej kadencji i na następną kadencję Rady Nadzorczej. Zgodnie z podjętą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP SA, Pani Urszula Pałaszek została powołana w skład Rady Nadzorczej następnej kadencji. Żadna z wyżej wskazanych osób nadzorujących nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA Żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA spółce cywilnej lub osobowej. Żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP SA ani nie jest członkiem jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP osoby prawnej. Żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKO BP SA wyznaczył:

  1. Panią Marzenę Piszczek – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku obecnej i następnej kadencji,
  2. Pana Eligiusza Jerzego Krześniaka - na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku obecnej i następnej kadencji.

Pliki do pobrania