2009-04-24 11:20

Podstawa prawna: § 103 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna niniejszym informuje, iż: - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009 r., którego termin opublikowania został wyznaczony na dzień 7 maja 2009 r. (Raport bieżący nr 3/2009 z dnia 16 stycznia 2009) zostanie opublikowany w dniu 14 maja 2009 r.; - raport półroczny Grupy Kapitałowej PKO BP SA wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2009 r., którego termin opublikowania został wyznaczony na dzień 27 sierpnia 2009 r. (Raport bieżący nr 8/2009 z dnia 31 marca 2009) zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2009 r.; - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 r., którego termin opublikowania został wyznaczony na dzień 5 listopada 2009 r. (Raport bieżący nr 3/2009 z dnia 16 stycznia 2009) zostanie opublikowany w dniu 13 listopada 2009 r..