2011-04-21 08:53

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) niniejszym informuje, iż Pan Krzysztof Dresler, Wiceprezes Zarządu Banku w dniu 20 kwietnia 2011 r. poinformował Bank o podjętej przez niego decyzji o rezygnacji z ubiegania się o powołanie do Zarządu Banku następnej kadencji.