2013-03-01 16:36

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (“Bank”) informuje, iż w dniu 1 marca 2013 r. Bank otrzymał do wiadomości od Ministerstwa Skarbu Państwa („MSP”) pismo skierowane przez MSP do Banku Gospodarstwa Krajowego (“BGK”), w którym MSP informuje, iż w związku ze zbyciem przez BGK w styczniu 2013 r. wszystkich posiadanych przez BGK akcji Banku i tym samym utratą przez BGK statusu akcjonariusza Banku (o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 8/2013)  Porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego wykonywania uprawnień właścicielskich (współkontroli) w Banku zawarte w dniu 21 kwietnia 2010 r. pomiędzy Skarbem Państwa a BGK (o zawarciu którego Bank informował w raporcie bieżącym nr 20/2010) przestało mieć moc obowiązującą.