2006-04-07 17:00

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna („Bank”) przesyła wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości przez Bank w roku 2005. Wykaz raportów stanowi załącznik do niniejszego raportu. Treść raportów dostępna jest na stronach internetowych Banku: www.pkobp.pl

Pliki do pobrania