2007-03-23 08:30

Podstawa prawna: Paragraf 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 kwietnia 2007 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Banku przy ul. Puławskiej 15 w Warszawie. Porządek obrad

 1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
 4. przyjęcie porządku obrad,
 5. przedstawienie informacji przez Radę Nadzorczą Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej o wynikach zakończonych postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko prezesa Zarządu Banku oraz wiceprezesów Zarządu Banku,
 6. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z procesu zbywania ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych,
 7. przedstawienie informacji przez Zarząd Banku o przyjętej strategii Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
 8. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2006 r. zawierającego również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2006 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2006 r.,
 9. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2006 r., sprawozdania finansowego Banku za 2006 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2006 r. oraz sprawozdania z działalności Rady jako organu spółki za 2006 r.,
 10. podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2006 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2006 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2006 r., d) podziału zysku Banku osiągniętego w 2006 r., e) wypłaty dywidendy za 2006 r., f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2006 r., g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2006 r.,
 11. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2006 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2006 r. i podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2006 r., b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2006 r.,
 12. ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia prezesa Zarządu Banku,
 13. zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
 14. podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku,
 15. zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu Banku. Projektowane zmiany dotyczą:

 1. zmian w § 4 ust. 2 pkt 6, § 11 ust. 6, § 15 ust. 1 pkt 8, § 18, § 22 ust. 3, § 23 ust. 1 pkt 7, ust. 2-4.
 2. nowych postanowień § 4 ust. 2 pkt 15; § 26 ust. 6.
 3. skreślenia § 21 pkt 3; § 25 ust. 1 pkt 2. dotychczasowe brzmienie: „§ 4 (…) 2. Poza czynnościami, o których mowa w ust. 1, przedmiotem działalności Banku jest: (…) 6) wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, (…)” proponowane brzmienie: „§ 4 (…) 2. Poza czynnościami, o których mowa w ust. 1, przedmiotem działalności Banku jest: (…) 6) wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych, (…)” dotychczasowe brzmienie: „§ 11 (…) 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.” proponowane brzmienie: „§ 11 (…) 6. W przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej minimum określonego w § 11 ust. 1, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.” dotychczasowe brzmienie: „ § 15 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, należy podejmowanie uchwał w sprawach: (…) 8) powołania i odwołania, na wniosek Prezesa Zarządu w tajnym głosowaniu Wiceprezesa I Zastępcę Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu, (…)” proponowane brzmienie: „§ 15 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, należy podejmowanie uchwał w sprawach: (…) 8) powołania i odwołania, na wniosek Prezesa Zarządu w tajnym głosowaniu, Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu, (…)” dotychczasowe brzmienie: „§ 18
  1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 8 (ośmiu) członków.
  2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu, Wiceprezes I Zastępca Prezesa Zarządu, Wiceprezesi oraz pozostali członkowie Zarządu.”
  proponowane brzmienie: 㤠18
  1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) członków.
  2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu, Wiceprezesi oraz pozostali członkowie Zarządu.”
  dotychczasowe brzmienie: „§ 21 Oświadczenia w imieniu Banku składają:
  1. Prezes Zarządu samodzielnie,
  2. dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
  3. dwóch prokurentów łącznie,
  4. pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.”
  proponowane brzmienie: „§ 21 Oświadczenia w imieniu Banku składają:
  1. Prezes Zarządu samodzielnie,
  2. dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
  3. pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.”
  dotychczasowe brzmienie: „§ 22 (…) 3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały albo postanowienia. (…)” proponowane brzmienie: „§ 22 (…) 3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały. (…)” dotychczasowe brzmienie: „§ 23 1. Prezes Zarządu w szczególności: (…) 7) przedstawia Radzie Nadzorczej wnioski w sprawie powołania i odwołania Wiceprezesa I Zastępcy Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu, (…) 2. Prezesowi Zarządu podlegają w szczególności sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania organów Banku oraz sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania stałych komitetów Banku, z zakresu audytu wewnętrznego, komunikacji i promocji, oraz zarządzania zasobami ludzkimi. 3. Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje Wiceprezes I Zastępca Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu, wyznaczony przez Prezesa Zarządu. 4. Członkowi Zarządu, na którego powołanie zgodę wyraziła Komisja Nadzoru Bankowego podlegają w szczególności sprawy z zakresu strategii i planowania, organizacji i restrukturyzacji, relacji inwestorskich oraz sprawy prawne. (…)” proponowane brzmienie: „§ 23 1. Prezes Zarządu w szczególności: (…) 7) przedstawia Radzie Nadzorczej wnioski w sprawie powołania i odwołania Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu, (…) 2. Prezesowi Zarządu podlegają w szczególności sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania organów Banku oraz sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania stałych komitetów Banku, z zakresu audytu wewnętrznego, komunikacji i promocji, sprawy prawne oraz zarządzania zasobami ludzkimi. 3. Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu, wyznaczony przez Prezesa Zarządu. 4. Członkowi Zarządu, na którego powołanie zgodę wyraziła Komisja Nadzoru Bankowego podlegają w szczególności sprawy z zakresu zarządzania ryzykiem. (…)” dotychczasowe brzmienie: „§ 25 1. W Banku wydaje się w szczególności następujące regulacje wewnętrzne:
  1. uchwały – Rada Nadzorcza i Zarząd,
  2. postanowienia – Zarząd,
  3. zarządzenia – Prezes Zarządu,
  4. pisma okólne i decyzje – podmioty uprawnione do tego w odrębnych regulacjach wewnętrznych.
  (…)” proponowane brzmienie: „§ 25 1. W Banku wydaje się w szczególności następujące regulacje wewnętrzne:
  1. uchwały – Rada Nadzorcza i Zarząd,
  2. zarządzenia – Prezes Zarządu,
  3. pisma okólne i decyzje – podmioty uprawnione do tego w odrębnych regulacjach wewnętrznych.
  (…)” dodaje się nowe postanowienie w brzmieniu: „§ 4 2. Poza czynnościami, o których mowa w ust. 1, przedmiotem działalności Banku jest: (…) 15) świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.” dodaje się nowe postanowienie w brzmieniu: „§ 26 6. Powoływanie i odwoływanie dyrektora i zastępców dyrektora komórki kontroli wewnętrznej wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej.” Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że posiadacze akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Banku pod adresem ul. Puławska 15, 02 515 Warszawa, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 kwietnia 2007 r., imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i nie odebrania ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 kwietnia 2007 r. Imienne świadectwa depozytowe można składać w dniach od 11 do 17 kwietnia 2007 r. (w dniach roboczych) w godzinach od 9:00 do 15:00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Banku pod adresem ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, na parterze, w godzinach od 9:00 do 15:00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 23 do 25 kwietnia 2007 r. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Podpis na pełnomocnictwie udzielonym przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinien być potwierdzony przez notariusza. Osoby występujące w imieniu akcjonariuszy – osób prawnych, powinny okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby upoważnione od reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 2 godziny przed rozpoczęciem obrad.