2008-02-28 08:33

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść raportu: Zarząd Banku PKO BP SA informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO BP SA (dalej NWZ) zwołanym na dzień 26 lutego 2008r., dysponowali 583.771.512 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.000.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 58,38%. Co najmniej 5% głosów z ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadał Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. Skarb Państwa posiadał 514.935.409 głosów, tj. 88,21% głosów na NWZ oraz 51,49 % ogółu głosów, a łącznie ze spółkami, dla których jest pośrednio lub bezpośrednio podmiotem dominującym, posiadał 530.545.409 głosy, tj. 90,88 % głosów na NWZ oraz 53,05% ogółu głosów. Uczestniczący w NWZ akcjonariusze, dla których pośrednio lub bezpośrednio Skarb Państwa jest podmiotem dominującym zarejestrowali na NWZ:

  1. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 9.000.000 głosów tj. 1,54% głosów na NWZ oraz 0,9% ogółu głosów,
  2. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. – 1.500.000 głosów tj. 0,26% głosów na NWZ oraz 0,15% ogółu głosów,
  3. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. – 3.870.000 głosów tj. 0,66% głosów na NWZ oraz 0,39% ogółu głosów,
  4. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak – 260.000 głosów tj. 0,04% głosów na NWZ oraz 0,03% ogółu głosów,
  5. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Nowa Europa – 100.000 głosów tj. 0,02% głosów na NWZ oraz 0,01% ogółu głosów,
  6. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu Mazurek – 700.000 głosów tj. 0,12% głosów na NWZ oraz 0,07% ogółu głosów.,
  7. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony – 180.000 głosów tj. 0,03% głosów na NWZ oraz 0,02% ogółu głosów.