2010-04-01 09:29

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski S.A.” lub „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 31 marca 2010 r. Bank zawarł aneks nr 1 do umowy organizacji, prowadzenia i obsługi programu emisji obligacji podporządkowanych z jednym z klientów PKO Bank Polski S.A. („Klient”) do kwoty 350.000.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych) – zawartej w dniu 1 marca 2010 r. (raport bieżący nr 12/2010 z dnia 1 marca 2010 r.). Zgodnie z podpisanym aneksem okres obowiązywania gwarancji objęcia obligacji w ramach programu został wydłużony do dnia 30 kwietnia 2010 r.