2011-04-21 08:56

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Banku nr 30/2010 z dnia 7 lipca 2010 r., informuje, że w dniu 20 kwietnia 2011 r. podjął uchwałę o odstąpieniu od zamiaru przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych w maksymalnej kwocie do 5.000.000.000 (pięć miliardów) PLN („Emisja”), które to środki miały zostać przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku na podstawie art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy Prawo bankowe. W następstwie podjęcia powyższej decyzji Bank wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o umorzenie postępowania w przedmiocie wyrażenia zgody na zaliczenie środków pozyskanych z Emisji na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku.